АМБРИ - ERP Софтвер за Материјално / Финансиско Работење

ПОРАСНЕТЕ ГО БИЗНИСОТ ДООБЛАЦИ

АМБРИ - Порасни го Бизнисот до Облаци

Паметен и модерен софтвер за материјално работењефинансиско работењепродажбасметководствоменаџирање на вработениизвештаистатистики во работатаменаџирање на добавувачинабавкинарачки

АМБРИ е составен од 6 главни модули, кои комуницираат меѓусебно за да Ви ја олеснат работата.

Производи

Во секој момент следете ја состојбата во Вашите магацини.

Добавувачи

База со сите информации за добавувачите со кои соработувате.

Клиенти

База со сите информации за Вашите клиенти.

Нарачки

Следете ги сите нарачки во системот. Менаџирајте го статусот и уплатите на нарачката.

Набавки

Следете ги сите набавки во системот. Менаџирајте го статусот на набавката.

Финансии

Финансиски извештаи за фирмата, по вработен, аналитика, приходи и расходи...

Закажете демо

МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА ОД30€

АМБРИ - Ценовник
Поставете прашањеЗакажете демо